Voorwaarden

Algemene Voorwaarden babymassage Olijfje

1. Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
Babymassage Olijfje: Babymassage Olijfje gevestigd op Tramdyk 7 9044 ML Bitgum, 0640244731. Hierna vernoemd, babymassage Olijfje
Aangeboden dienstverlening: het verzorgen van individuele babymassages (niet erotisch en niet medisch) en het geven en verzorgen van cursussen. Waaronder te verstaan Wellness massage voor baby.
Cliënt: de persoon welke een massage ondergaat bij babymassage Olijfje/ de
ouder/verzorger die een cursus volgt in groep verband of individueel bij de cliënt thuis.
Cursist: de persoon die deelneemt aan een cursus, cursus.
Behandeling: een overeenkomst tussen babymassage Olijfje en de cliënt, waarbij tegen betaling door de cliënt een behandeling wordt gegeven door babymassage Olijfje.
Opdrachtgever: iedere persoon die met babymassage Olijfje een overeenkomst of contract is aangegaan, of een mondelinge- of schriftelijke aanvraag heeft gedaan bij babymassage Olijfje, tegen betaling, het laten verrichten van massages of het geven van cursussen.
Opdracht: een overeenkomst/ contract tussen babymassage Olijfje en de
opdrachtgever, waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/
worden verleend door babymassage Olijfje.
Contract: een schriftelijke overeenkomst tussen babymassage Olijfje en
de opdrachtgever voor een bepaalde duur, waarbij tegen betaling een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/ worden verleend door babymassage Olijfje.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en particulieren.
1.3 Alle Opdrachten en Contracten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens babymassage Olijfje
schriftelijk is bevestigd.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Babymassage Olijfje.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van babymassage Olijfje voor zover één en ander betrekking heeft op het uitvoeren van massages of workshops.
2.2 Alle aanbiedingen/ offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vrijblijvend.
2.3 De tarieven in de aanbiedingen/ offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.
2.4 Indien in een acceptatie van een aanbieding/ offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een aanbieding/ offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien babymassage Olijfje aan de opdrachtgever schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de aanbieding/ offerte in te stemmen.
3. Betalingsvoorwaarden
3.1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door babymassage Olijfje
ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en babymassage Olijfje schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 De in het bezit zijn de van babymassage Olijfje doordruk of kopie van de door
babymassage Olijfje aan opdrachtgever,cliënt verzonden factuur of kwitantie, geldt
als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening aanvangt.
3.3 Massagebehandelingen welke zijn uitgevoerd in babymassage Olijfje
op een afgesproken externe locatie, dienen, vooraf aan de massage/ workshop worden betaald.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/ cliënt in verzuim, en kan babymassage Olijfje de opdrachtgever te weigeren voor een massage/ workshop.
4. Duur opdracht of contract
4.1 Tenzij anders is bepaald, wordt een opdracht tot het geven van de door babymassage Olijfje uit te voeren massage aangegaan voor de duur van minimaal één
opkomst, ingaande op de dag welke in de offerte, overeenkomst of bevestiging is vermeld.
4.2 Tenzij anders is bepaald, wordt een contract tot het geven van de door babymassage Olijfje uit te voeren workshop aangegaan voor de duur van minimaal 4
opkomsten, ingaande de eerste dag van de maand volgend, op wanneer de offerte of opdracht is
ondertekend.
5. Omvang dienstverlening
5.1 De dienstverlening die babymassage Olijfje aan cliënt, opdrachtgever zal
leveren, omvat de in de opdracht genoemde diensten. De diensten zullen indien niet anders afgesproken, in overeenstemming met de opdracht gelden gedurende de gehele looptijd van de opdracht. Pauzes, bepaald door babymassage Olijfje, zullen geheel voor kosten zijn van babymassage Olijfje.
5.2 Behandelingen/ consulten worden gegeven binnen de voor de behandeling/ consult staande tijd. Deze tijd is inclusief omkleden van de cliënt en klaarzetten van spullen.
Het maken van een vervolgafspraak valt buiten de voor de behandeling/ consult gestelde tijd.
6. Annulering
6.1 Annulering door de opdrachtgever van een opdracht kan alleen schriftelijk of per e-mail aan babymassage Olijfje plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:
6.2 De dag waarop de schriftelijke annulering/ uitstel bij babymassage Olijfje is
binnengekomen, geldt als annuleringsdatum.
6.3 Annulering van een losse behandeling/ consult dient door cliënt uiterlijk 24 uur voor de afgesproken aanvangstijd van de afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is babymassage Olijfje gerechtigd 50% van het totaalbedrag van de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen. M.u.v. overmacht (spoedgeval, ziekenhuisopname, ziekte baby)
6.5 in geval van deelname aan babymassage cursus mag cliënt in de volgende gevallen kosteloos annuleren binnen 24 uur voor gemaakte afspraak/overeenkomst:
-calamiteiten (hieronder wordt o.a. verstaan: ongeval, sterftegeval en anderszins van overmacht)
In alle anders gevallen dient de cliënt contact op te nemen met babymassage Olijfje voor overleg. Indien ziekte ouder/ kind kan er vervanging worden geregeld. Babymassage Olijfje behoudt in alle gevallen het recht tot uiteindelijke besluitvorming mits in alle redelijkheid genomen.
6.6 Bij annulering gedaan door babymassage Olijfje zullen bij een losse
behandeling/ consult de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor wordt dan meteen een nieuwe afspraak gemaakt.
Vergoeding van de door babymassage Olijfje geannuleerde afspraak, is voor beide
partijen niet van toepassing.
6.7 Bij onvoldoende cursisten wordt de workshop, tijdig (minimaal 5 werkdagen) door babymassage Olijfje geannuleerd.
6.8 Bij het annuleren van massages, workshops gedaan door babymassage Olijfje, wordt het de cursist/ opdrachtgever betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch
uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de deelnemer/ opdrachtgever geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade, worden niet vergoed door babymassage Olijfje.
7. Tarieven
7.1 De aangeboden en afgesproken dienstverlening zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven telkens tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig.
7.2 Babymassage Olijfje behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de
tarieven tussentijds aan te passen.
7.3 Babymassage Olijfje is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van
behandeling(en)/ consult(en), deze kenbaar te maken aan zijn/ haar cliënten.
7.4 De investeringstarieven evenals de betalingscondities worden op de opdracht bevestigd.
8. Geheimhouding/ privacy
8.1 Babymassage Olijfje zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het
bedrijf, de bedrijfsvoering, cursisten, cliënten en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van de aangeboden dienstverlening, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.
8.2 Cliënt/ cursist is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van uzelf of kind, tijdens opgave.
8.3 Babymassage Olijfje kan c.q. mag van de betrokken cursist, cliënt een dossier
bijhouden.
9. Aansprakelijkheid
9.1 Babymassage Olijfje is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheel
nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan babymassage Olijfje kunnen worden toegerekend.
9.2 Babymassage Olijfje draagt generlei aansprakelijkheid voor enig
(letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt/ cursist, opdrachtgever te bewijzen, en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door babymassage Olijfje te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
9.3 Babymassage Olijfje is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies
of diefstal van persoonlijke bezittingen.
9.4 Babymassage Olijfje is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als
gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/ of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/ of medicijngebruik.
9.5 Cliënt/ opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden na ontvangst en/ of
ondertekening van de opdracht en betaling binnen de gestelde termijn, als benoemd in de opdracht.
9.6 Indien de opdrachtgever/ cliënt binnen 2 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen
aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.
10. Tussentijdse ontbinding
Ieder der partijen is onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien; de wederpartij één of meer van zijn/ haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan zijn/ haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn; terzake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming; de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.
11. Slotbepaling
Alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij babymassage Olijfje.

Algemene voorwaarden babymassage Olijfje 01-07-2014.

Advertenties